Magento 2 Splash Page Extension v1.x Documentation